MILJÖMÅL/POLICY

Miljöfrågan är det som kommer ha störst påverkan på vår planet i framtiden. Här måste vi som är i byggbranschen ta ett stort ansvar för att minimera vår påverkan. Cardie Bygg har som mål att arbeta för att minimera miljöpåverkan så långt det är möjligt. Företagets servicebilar kan köras på HVO 100 som är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel och tjänstebilarna uppfyller Euro 6. Vår verksamhet skall präglas av omtanke om miljön.

​​

  • Vi ska​ uppfylla beställarens krav och i största mån bidra till ett hållbart klimat.

  • Vi anpassar våra inköp så långt det är möjligt, till mer miljövänliga material och produkter.

  • På arbetsplatser ska i största möjliga mån, miljöpåverkande avfall identifieras och källsorteras för antingen deponi eller återvinning .

  • Vi väljer att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet då det finns.

  •  Våra fordon ska framföras så att de har så lite miljöpåverkan som möjligt.

  •  Vi undviker tomgångskörning. Vi är noga med att följa gällande föreskrifter i de områden som vi befinner oss i.

  • Vår personal ska vara välinformerade i miljöfrågor och arbete utifrån minimal miljöpåverkan.

  • Vi har årlig uppföljning för att fastställa att säkerställa att vi klarar våra miljömål.