KVALITETSMÅL/POLICY


Kvalité gäller inte bara de produkter vi levererar, för oss ska allt vi gör genomsyras av kvalitetstänk. Vi skall genom ett systematiskt arbete leverera hög kvalitet till avtalat pris och ha nöjda återkommande kunder.

Detta uppnår vi genom att:

​​

 • Tillämpa policyn för samtliga medarbetare och säkerställa efterlevnad.

 • Uppnå hög kompetens på samtlig personal för att uppnå hög kvalité på alla uppdrag vi utför.

 • Arbeta med digitala egenkontroller.

 • Byggmaterialet som ska användas förvaras på ett korrekt sätt för att inte fukt eller annat ska kunna tränga igenom och påverka materialet.

 • Säkerställa att vår personal får de förutsättningar de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

 • Alla anställda i företaget har en synlig ID06 legitimation som används i det dagliga arbetet.

 • Våra medarbetare har stor erfarenhet och är rutinerade att utföra arbete i hem och andra miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt.

 • Mäta kundnöjdhet, NKI årligen och jobba med ständiga förbättringar som gör oss till en effektiv , kunnig och ansvarsfull leverantör och partner.

 • Vi använder digital tidsregistrering som är kopplad till varje specifikt uppdrag med unikt projektnummer för att kunna följa all tid och det material som registreras på projekten. Tidsregistreringen är även kopplad direkt till vårt ekonomisystem.

 • Vi har kontinuerlig uppföljning av kvalitén för att säkerställa att vi lever upp till våra kvalitetsmål. Vi utför även större kontroller årligen.

MILJÖMÅL/POLICY

Miljöfrågan är det som kommer ha störst påverkan på vår planet i framtiden. Här måste vi som är i byggbranschen ta ett stort ansvar för att minimera vår påverkan. Cardie Bygg har som mål att arbeta för att minimera miljöpåverkan så långt det är möjligt. Företagets servicebilar kan köras på HVO 100 som är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel och tjänstebilarna uppfyller Euro 6. Vår verksamhet skall präglas av omtanke om miljön.

​​

 • Vi ska​ uppfylla beställarens krav och i största mån bidra till ett hållbart klimat.

 • Vi anpassar våra inköp så långt det är möjligt, till mer miljövänliga material och produkter.

 • På arbetsplatser ska i största möjliga mån, miljöpåverkande avfall identifieras och källsorteras för antingen deponi eller återvinning .

 • Vi väljer att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet då det finns.

 •  Våra fordon ska framföras så att de har så lite miljöpåverkan som möjligt.

 •  Vi undviker tomgångskörning. Vi är noga med att följa gällande föreskrifter i de områden som vi befinner oss i.

 • Vår personal ska vara välinformerade i miljöfrågor och arbete utifrån minimal miljöpåverkan.

 • Vi har årlig uppföljning för att fastställa att säkerställa att vi klarar våra miljömål. 

ARBETSMILJÖMÅL/POLICY

 

Alla våra anställda ska ha den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt arbete och vi alla ska beakta arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet. Detta uppnår vi genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och alltid försöka ligga lite före.

 • Vid nyanställning informerar vi om vår arbetsmiljöpolicy och våra rutiner för att den nyanställde snabbt skall bli delaktig i företaget och känna trivsel och trygghet.

 • Arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

 • Det dagliga arbetet ska följa gällande arbetsmiljölagstiftning.

 • Den anställde ska ges möjligheter till variation i arbetet.

 • Det skall vara balans mellan arbetsliv och fritid.

 • Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas då det uppstår brister/problem i arbetsmiljön.

 • Alkohol och droger hör inte hemma på våra arbetsplatser. Detta gäller även mediciner som påverkar omdömet, dessa jämställs med droger. 

INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Hur vi hanterar personuppgifter:

Cardie Bygg AB informerar här om hur vi använder och kommer använda information om er som kunder. Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas gällande befintliga och nya kunder. Dessa uppgifter innefattar organisations- och personnummer, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad personuppgifterna används till:


Underlag för bokföring

Skapa ett betalningsunderlag efter utfört uppdrag. Dessa uppgifter krävs enligt bokföringslagen för att knyta samman köp av våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med er som kund

Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera information om pågående arbeten, skicka offerter och fakturor, påminnelser om betalning.

Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Marknadsföring

Cardie Bygg kommer aldrig att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vilka vi lämnar personuppgifter till

Skatteverket behöver dessa uppgifter då vi ansöker om rot till dig som privatkund.

 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen samt de garantiåtaganden vi har.

 

Hur skyddas personuppgifterna

 Cardie Bygg AB har tredjepartsavtal med leverantörer som garanterar att den informationen som vi lagrar på deras servrar uppfyller de säkerhetskrav som krävs. De leverantörer som vi anlitar, använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.