ARBETSMILJÖMÅL/POLICY

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Cardie Bygg AB arbetar för att vara en god arbetsgivare i alla avseenden.

 

På alla våra arbetsplatser ska arbetsmiljön vara god och säker. Vår personal ska känna sig trygga i sitt arbete, både organisatoriskt, socialt och fysiskt. I vårt arbetsmiljöarbete utgår vi från Arbetsmiljöverkets system för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta innebär att vi arbetar utifrån gällande lagstiftning samt vår arbetsmiljöpolicy.

 

Vår arbetsmiljöpolicy uppdateras löpande och följs upp varje år. Vi har undersökt och bedömt risker och skapat en plan för förebyggande åtgärder. Vi dokumenterar och utreder tillbud och justerar våra rutiner när så behövs. För att förankra och implementera arbetsmiljöarbetet samarbetar ägare, chefer, personal och skyddsombud för att skapa, informera och uppdatera sig kring arbetsmiljöarbetet och säkerhetsrutiner.

 

Våra arbetsmiljöregler och rutiner gäller på alla arbetsplatser där Cardie Bygg AB bedriver verksamhet. Alla som vistas inom företagets arbetsområden ska följa dessa regler.