ARBETSMILJÖMÅL/POLICY

Alla våra anställda ska ha den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt arbete och vi alla ska beakta arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet. Detta uppnår vi genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och alltid försöka ligga lite före.

  • Vid nyanställning informerar vi om vår arbetsmiljöpolicy och våra rutiner för att den nyanställde snabbt skall bli delaktig i företaget och känna trivsel och trygghet.

  • Arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

  • Det dagliga arbetet ska följa gällande arbetsmiljölagstiftning.

  • Den anställde ska ges möjligheter till variation i arbetet.

  • Det skall vara balans mellan arbetsliv och fritid.

  • Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas då det uppstår brister/problem i arbetsmiljön.

  • Alkohol och droger hör inte hemma på våra arbetsplatser. Detta gäller även mediciner som påverkar omdömet, dessa jämställs med droger.